Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entrar


Factors de decisió

Nombre de socis

 1. Ajuda a decidir entre promoure el projecte com empresari/a autònom/a o a través d'una societat
 2. A partir d'1 es pot triar entre empresari/a autònom/a i societat unipersonal, de responsabilitat limitada o anònima
 3. Determinades societats necessiten un nombre mínim de socis/es:
  - Societat civil i Comunitat de Bens: mínim 2
  - S.L.: mínim 1
  - S.A.: mínim 1
  - Cooperatives: mínim 3 socis/es treballadors/es
  - Societats laborals: mínim 2 socis/es de treball i 1 de capital

Capital social

 1. Determinades societats exigixen un capital social mínim al constituir-se:
  - S.L.: 3.005,06 euros.
  -  S.A.: 60.101,21 euros
 2. En les societats mercantils, incloses les cooperatives, l'aportació al capital social determinarà el límit de la responsabilitat dels/es socis/s'i l'exercici dels seus drets econòmics i polítics.
 3. Determinades activitats amb regulació específica requerixen l'aportació d'un capital mínim o la constitució d'una fiança

Responsabilitat patrimonial

 1. Operar a través d'una societat mercantil permet als/es socis/es limitar la seua responsabilitat patrimonial al capital aportat, de manera que el seu patrimoni personal no quede compromés per la marxa del negoci.
 2. Esta possibilitat s'obri a les empresaris/s'autònoms/es per mitjà de la constitució d'una societat unipersonal (limitada o anònima)

Inversió necessari i finançament

 1. Abans d'escometre el projecte, l'emprenedor/a ha de tindre clara el finançament de la inversió inicial
 2. És recomanable que l'aportació dels/es socis/es al finançament del projecte ha de ser com a mínim del 30%
 3. Les entitats de crèdit no solen concedir préstecs a empreses de nova creació sense avals o garanties
 4. Mai cal computar les possibles ajudes públiques com a mitjà de finançar la inversió inicial

Perspectives del desenrotllament de negoci

 1. És important analitzar si interessa limitar l'accés de nous/es socis/s'o si al contrari, l'empresa té vocació d'expansió
 2. L'elecció d'una forma jurídica pel fet que siga "més barat" o "més senzill" pot limitar o impedir futures ampliacions del negoci o la seua pròpia operativitat.

Treball dels socis en l'empresa/ Règim de Seguretat Social

 1. Si els/es socis/es van a treballar en la nova empresa, pot constituir-se una societat laboral (limitada o anònima) sempre que hi haja un mínim de tres socis/es dels/es que almenys 2 siguen socis/es treballadors/es. Estes últimes podran triar, en principi, entre cotitzar en el règim general o en l'especial d'autònoms de la Seguretat Social
 2. Els/es socis/es treballadors/es de les cooperatives poden triar entre el règim d'autònoms i el règim general
 3. En els altres casos, els/es socis/es treballadors/es s'hauran de cotitzar com a autònoms
 4. En cas de societats de professionals els socis dels quals disposen d'una Mutualitat pròpia, estos/es poden triar entre cotitzar a la S.S. o a la seua Mútua Professional

Treballadors a contractar

La contractació de treballadors/s'incrementa els costos de l'activitat i amb això el risc empresarial > En el cas de societats laborals, el nombre d'hores/any treballades pels/es treballadors/es no socis/s'amb contracte indefinit no pot ser superioral 15% (25% en empreses amb menys de 25 treballadors) de les realitzades pels socis/es treballadors/es.

Activitat a realitzar

En el cas que l'activitat a desenrotllar siga de tipus professional i estiga regulada pel corresponent Col·legi professional, cal esbrinar si les normes d'este impedixen o limiten la constitució de societats de responsabilitat limitada pels professionals. > Hi ha activitats que exigixen un determinada forma social (agències de viatges, ETT, etc.) o una determinada autorització administrativa.

Règim fiscal

 1. Els emprenedors/es que gestionen el seu projecte com empresaris/s'autònoms s'hauran d'estudiar si els interessa més l'estimació directa o el sistema de mòduls (estimació objectiva).
 2. Convé estudiar els avantatges fiscals que reporten determinades modalitats societàries (cooperatives, societats laborals, AIE, etc.).

Subvencions per a la creació d'empreses

A pesar que no poden computar-se per a finançar la inversió necessària, val la pena informar-se sobre les ajudes públiques existents, sobretot si la inversió es realitza en el medi rural o en una zona d'incentius regionals.
 

Requisits de constitució

Encara que els tràmits de constitució d'una societat mercantil poden paréixer confusos enfront dels d'una societat civil, cal plantejar-se si esta ens permetrà ser operatius a llarg termini, ja que al marge del problema de la responsabilitat personal dels socis d'una societat civil i del règim obligatori d'atribució de rendes, una societat civil constituïda en contracte privat no pot adquirir immobles.

961753277
Major, 15
46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es
Sistema Nacional de Empleo