Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entrar


L'objetiu professional

Què és l'objectiu professional

Totes les ocupacions presenten uns requisits per a ser desenrotllats. També els treballs aparentment senzills suposen conéixer i dominar uns procediments, ferramentes, materials, etc. Acceptar unes condicions de treball (horaris, ambient , etc.), tindre determinades capacitats i habilitats més desenrotllades, determinades característiques de personalitat o físiques, etc.

Durant el procés de busca de treball és important saber quin tipus d'ocupacions estem disposats a acceptar o a rebutjar, i per quines raons .

Per això és necessari concretar l'ocupació en què buscar ocupació . Amb això coneixerem el nostre objectiu professional: una ocupació adequada a les nostres característiques personals i professionals.

L'objectiu professional és l'ocupació "ideal" per a cada persona i a partir del qual es definix el projecte professional, que no és una altra cosa que la planificació estratègica per a la consecució dels seus objectius professionals.

Tindre, en un moment determinat, un objectiu professional no vol dir que no es puga canviar. És possible que, transcorregut un cert temps, descobrisca que l'ocupació triada no és la ideal, llavors podrà canviar o adaptar l'objectiu a les noves circumstàncies.

Tampoc significa que no puga treballar en treballs temporals que no estiguen relacionats amb el seu objectiu professional. Moltes vegades, la necessitat econòmica fa inevitable que s'haja de treballar en el primer treball que es presenta, però esta situació no és incompatible de continuar buscant el treball ideal. El temps que dediquem a definir el nostre objectiu professional el tenim de veure com una inversió que donarà els seus fruits en un futur no molt llunyà, ja que augmentarà l'eficàcia de cada pas que donem en el mercat laboral Un coneixement del mercat de treball de la zona i del comportament de les ocupacions és imprescindible per a poder prendre una decisió amb relació a l'objectiu professional.

El procés personal de busca d'ocupació es veurà beneficiat si la persona candidata investiga i obté un coneixement objectiu dels interessos personals, aptituds, habilitats i competències. És convenient saber com "pense que sóc" i com "em veuen els altres". Habitualment la percepció que es té d'un mateix s'allunya de la imatge que tenen els altres, per això és important poder obtindre esta informació per a actuar en conseqüència. Per a això ens ajudarà especialment trobar resposta a les preguntes següents:

 • Què volem? ( interessos i motivacions )
 • Què podem? (aptituds, actituds, formació, experiència)

Conéixer-se un mateix més enllà del que voldria ser o li agradaria fer, buscant el que en realitat s'és, ens conduirà definitivament a trobar el nostre perfil professional, la qual cosa podem aportar al mercat laboral.

Quan finalitza la fase de coneixement personal i professional, i la persona ja disposa de la informació sobre les característiques del mercat laboral i de les seues exigències competencials, és el moment en què fa falta que prenga una decisió amb relació al seu futur professional i que concrete els seus objectius professionals a curt, mitjà i llarg termini, basant-se en els resultats de la reflexió i autoanàlisi realitzats fins al moment. És imprescindible que el procés de presa de decisions es desenrotlle tenint en compte tant els factors propis de la persona, com els factors que condicionen les oportunitats d'accés i permanència en un lloc de treball i el temps que comporta aconseguir una alternativa o una altra. A partir del moment en què es té clara l'ocupació en què es vol treballar, es pot iniciar la busca de treball amb garanties d'èxit.

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) CLOE ha desenrotllat una aplicació denominada CLOE que ajuda a definir el propi objectiu professional i dóna suport a un dels principals obstacles amb què es troben les persones en el seu procés de busca de treball: dirigir els esforços d'esta busca cap a una professió o sector determinats. CLOE consta de diversos apartats sobre els valors, els interessos, les aptituds, la personalitat i les competències de la persona usuària, factors que intervenen en la configuració de l'objectiu professional.
El resultat final de la ferramenta és un informe que es genera basant-se en les respostes introduïdes i que pot servir com guia per a la definició del propi objectiu professional.

Perfil de la persona treballadora

Les empreses valoren molt positivament que les persones candidates als llocs de treball complisquen els aspectes següents :

 • Disponibilitat horària i geogràfica.
 • Implicació amb l'objectiu i imatge de l'empresa.
 • Polivalència i adaptabilitat.
 • Motivació per a realitzar formació continua.
 • Seguretat en un mateix.
 • Responsabilitat i dinamisme.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Iniciativa i capacitat de previsió.

Per que convé que et conegues

Identificar les teues qualitats com a persona, la teua formació, el teu saber fer, t'ajudarà a:

 • Saber el que eres capaç de fer i el que pots aportar.
 • Conéixer en tot moment les teues limitacions i la forma de superar-les.
 • Elaborar el teu projecte professional: Es tracta que identifiques les teues preferències sobre el tipus de treball que estàs disposat a buscar, determinar prioritats sobre els perfils més coincidents amb les ocupacions que busques i establir un orde de prioritats.
 • Enumerant els mitjans necessaris

 • Definint estratègies

 • Establint terminis de temps per a cada meta proposada

Facilitar la informació adequada i argumentada en una entrevista de treball.

Com fer un autoanàlisi

Realitza una anàlisi sincera i prenent bona nota dels següents aspectes relacionats amb el teu perfil professional.

CONEIXEMENTS. Descriu el teu historial formatiu:

 • Nivell formatiu i titulació reglada
 • Cursos de formació ocupacional
 • Coneixements adquirits en l' exercici d'un treball , col·laborant en l'empresa familiar, per mitjà de l'autoaprenentatge, desenrotllant aficions,...

Tin en compte que hi ha molts coneixements que poden considerar-se vàlids per a les empreses i que no sempre s'adquirixen en centres d'ensenyança. Als teus futurs ocupadors els va a interessar QUÈ SAPS? I no tant com ho has adquirit ?

DESTRESES. Què saps fer? Inclou tot tipus de destreses:

 • Adquirides al llarg dels teus períodes formatius.
 • Si has treballat amb anterioritat, has de considerar totes les destreses adquirides en les teues anteriors ocupacions
 • Valora les destreses adquirides en activitats de tipus voluntari, treballs no remunerats, col·laboracions en negocis familiars, activitats d'oci i temps lliure, etc. Tin en compte que és valorable inclús allò que fas diàriament sempre que siga útil per a l' exercici d'un lloc de treball.

ACTITUDS. El comportament en l'entorn de treball i les habilitats sociolaborals són, tal vegada, els aspectes més observats actualment per qualsevol seleccionador. Tot coneixement i destresa no té suficient valor si no va acompanyat d'este tercer pilar relacionat amb el SABER ESTAR en un lloc de treball. Reflexiona sobre les teues qualitats i, en especial, sobre aquelles més valuoses en el món del treball, com per exemple:

 • Responsabilitat i eficiència
 • Iniciativa i decisió
 • Puntualitat, serietat i lleialtat
 • Facilitat per a treballar en equip
 • Optimisme i resistència davant de les frustracions
 • Polivalència
 • Afany de superació
 • Capacitat d'aprendre coses noves i adaptar-se a diferents entorns de treball...

FINALMENT. Analitza quins coneixements, destreses i actituds són requerits per a les ocupacions que busques. Estudia l'adequació entre el perfil que s'està sol·licitant i el que tu posseïxes. Una vegada feta l'anàlisi, examina en quina mesura s'ajusta el teu perfil a l'exigit per a realitzar les teues ocupacions/ objectiu. És a dir, has de decidir si hi hi ha un ajust a l' ocupació o has de millorar els teus coneixements, destreses i/o actituds.

La definició del projecte professional

Abans inclús d'acabar els teus estudis, ja estaràs pensant en el teu futur professional i en les possibilitats d'ocupació que existixen. Per a aconseguir el teu objectiu de trobar treball és imprescindible identificar les teues experiències, èxits, i habilitats, però també els teus fracassos, carències i errors. Conéixer els teus punts forts millorarà la teua autoestima, aspecte fonamental en la consecució de l'èxit. Conéixer els teus punts dèbils et permetrà buscar solucions i millores, i evitar objectius professionals que podrien derivar en fracàs. Els errors més freqüents en la busca d'ocupació són: no informar-te adequadament de la situació de les empreses i sectors, no vendre't com a producte complet i resolutiu, no explotar les teues experiències professionals transferibles al món de l'empresa, no definir clarament els objectius professionals que busques i, finalment, reaccionar amb por o agressivitat davant de la teua integració en el món laboral. Açò ve provocat per una sèrie de carències:

 • No ser conscient que has de posar en marxa una busca exhaustiva i ordenada.
 • No saber que en molts centres o organismes et poden facilitar ajuda i orientació.
 • Enviar el teu currículum vitae sense criteri, sense analitzar el lloc de treball i la seua adequació a la teua formació, habilitats i expectatives.
 • No fer un seguiment detallat de les gestions realitzades.
 • Desconéixer el funcionament dels processos de selecció.
 • No tindre motivació davant de la gran competitivitat del mercat laboral.
 • Perdre oportunitats per prejuís o per desconeixement del mercat.

Estes carències desapareixeran una vegada que tingues molt clar tres coses: com identificar el teu objectiu professional, com analitzar i estudiar la teua situació per a localitzar les teues oportunitats d'ocupació i, finalment, com aplicar totes les ferramentes que tingues al teu abast per a aconseguir el teu objectiu. Has de crear expectatives realistes i abastables a curt o mitjà termini i actuar amb seguretat per a refermar la confiança en tu mateix i la possibilitat de fer tot allò que et planteges. Per a multiplicar les teues oportunitats de trobar treball , has de realitzar la teua busca d'ocupació de forma organitzada, seguint certes pautes. La primera cosa que hauràs de fer és definir el teu projecte professional. Només després d' haver-lo definit podràs començar a redactar el teu currículum vitae i la teua carta de presentació. Conéixer-te a tu mateix i conéixer les possibilitats professionals a què pots optar són dos elements clau per a assegurar l'èxit en la teua busca d'ocupació. L'objectiu que perseguixes al definir el teu projecte professional és avaluar la teua formació i la teua experiència i identificar les teues qualitats, habilitats i competències. Açò et permetrà elaborar una candidatura que reflectisca de manera òptima la teua personalitat i perfil laboral, de la mateixa manera que orientarà eficaçment la teua busca d'ocupació, seleccionant aquelles empreses susceptibles d'acollir a un professional de les teues característiques. Al llarg del procés de busca de treball totes les persones relacionades amb la teua futura ocupació et demanaran informacions sobre tu, relacionades amb estes quatre preguntes generals:

 • Qui eres?
 • Què vols fer?
 • Què pots fer?
 • On pots treballar?
961753277
Major, 15
46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es
CSS XHTML