Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entrar


Les inspeccions de treball

 • Què són i on s'exercixen?
 • Competències dels Inspectors de Treball
 • Competències dels subinspectors de Treball
 • Les infraccions en l'orde social
 • Les funcions d'assistència tècnica

Què són i on s'exercixen?

Les Inspeccions de Treball les realitzen els INSPECTORS i SUBINSPECTORS de Treball i Seguretat Social i la seua activitat es troba regulada en LLEI 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Pot sol·licitar una Inspecció tota persona que tinga coneixement de fets que pogueren constituir infracció en matèria laboral, seguretat i salut laboral, seguretat social, ocupació, etc. La dita inspecció se sol·licita davant de les Inspeccions, Àrees o Dependències provincials de Treball i Assumptes Socials, i unitats corresponents de les comunitats autònomes a través de denúncia per escrit. De cada actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, el funcionari actuant estendrà diligència en el LLIBRE DE VISITES de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que ha d'existir en cada centre de treball a disposició de la mateixa. L'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social s'exercix en:

 • Les empreses, els centres de treball i, en general, els llocs en què s'execute la prestació laboral.
 • Els vehicles i els mitjans de transport en general, en els que es preste treball.
 • Els ports, aeroports, vehicles i punts d'eixida, escala i destí, quant als viatges d'emigració i immigració interior
 • Les entitats i empreses col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social.
 • Les entitats públiques o privades que col·laboren amb les distintes Administracions públiques en matèria de protecció i promoció social.
 • Les societats cooperatives en relació a la seua constitució i funcionament i al compliment de les normes d'orde social en relació als seus socis treballadors o socis de treball, i a les societats laborals quant a la seua qualificació com a tals.
 • S'exceptuen els centres de treball, establiments, locals i instal·lacions la vigilància dels quals estiga legalment atribuïda a altres òrgans de les Administracions Públiques.

Amunt

Competències dels Inspectors de Treball

Els Inspectors de Treball i Seguretat Social tenen el caràcter d'autoritat pública i estan autoritzats per a:

 • Entrar lliurement en qualsevol moment i sense previ avís en tot centre de treball, establiment o lloc subjecte a inspecció i a romandre en el mateix. Si el centre sotmés a inspecció coincidira amb el domicili de la persona física afectada, hauran d'obtindre el seu exprés consentiment o, si no n'hi ha, l'oportuna autorització judicial.
 • A l'efectuar una visita d'inspecció, hauran de comunicar la seua presència a l'empresari o al seu representant o persona inspeccionada, a menys que consideren que la dita comunicació puga perjudicar l'èxit de les seues funcions.
 • Fer-se acompanyar en les visites d'inspecció pels treballadors, els seus representants i pels pèrits i tècnics de l'empresa o habilitats oficialment que estimen necessari per al millor desenrotllament de la funció inspectora.
 • Procedir a practicar qualsevol diligència d'investigació, examen o prova que considere necessari per a comprovar que les disposicions legals s'observen correctament i, en particular, per a:
 • Requerir informació, només o davant de testimonis, a l'empresari o al personal de l'empresa sobre qualsevol assumpte relatiu a l'aplicació de les disposicions legals, així com a exigir la identificació, o raó de la seua presència, de les persones que es troben en el centre de treball inspeccionat.
 • Exigir la compareixença de l'empresari o dels seus representants i encarregats, dels treballadors, dels perceptors o sol·licitants de prestacions socials i de qualssevol subjectes inclosos en el seu àmbit d'actuació, en el centre inspeccionat o en les oficines públiques designades per l'inspector actuant.
 • Examinar en el centre de treball la documentació i els llibres de l'empresa amb transcendència en la verificació del compliment de la legislació de l'orde social, com ara: llibres, registres, inclosos els programes informàtics i arxius en suport magnètic, declaracions oficials i comptabilitat; documents d'inscripció, afiliació, alta, baixa, justificants de l'abonament de quotes o prestacions de Seguretat Social; documents justificatius de retribucions; documents exigits en la normativa de prevenció de riscos laborals i qualssevol altres relacionats amb les matèries subjectes a inspecció. L'inspector està facultat per a requerir la presentació de la dita documentació en les oficines públiques corresponents.
 • Prendre o traure mostres de substàncies i materials utilitzats o manipulats en l'establiment, realitzar mesuraments, obtindre fotografies, vídeos, gravació d'imatges, alçar croquis i plans, sempre que es notifique a l'empresari o al seu representant i obtindre còpies i extractes dels documents que s'indiquen en el punt anterior.
 • Adoptar, en qualsevol moment del desenrotllament de les seues actuacions les mesures cautelars que estimen oportunes i siguen proporcionades al fi que es perseguisca, per a impedir la destrucció, desaparició o alteració de la documentació mencionada en l'apartat anterior, sempre que no cause perjuí de difícil o impossible reparació als subjectes responsables o implique violació de drets.
 • En el desenrotllament d'estes accions podran sol·licitar la col·laboració de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Finalitzada l'activitat comprovadora inspectora, podran adoptar les mesures següents:

 • Advertir i requerir al subjecte responsable, en compte d'iniciar un procediment sancionador, quan les circumstàncies del cas així ho aconsellen, i sempre que no es deriven perjuís directes als treballadors.
 • Requerir al subjecte responsable perquè, en el termini que se li assenyale, adopte les mesures amb vista al compliment de la normativa d'orde social, inclús amb la seua justificació davant del funcionari actuant.
 • Requerir a l'empresari a fi que, en un termini determinat, porte a efecte les modificacions que siguen necessàries en les instal·lacions, en el muntatge o en els mètodes de treball que garantisquen el compliment de les disposicions relatives a la salut o a la seguretat dels treballadors.
 • Iniciar el procediment sancionador per mitjà de l'extensió d'actes d'infracció, d'infracció per obstrucció, o requerint a les Administracions públiques per incompliment de disposicions relatives a la salut o seguretat del personal civil al seu servici; iniciar expedients liquidatoris per dèbits a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, per mitjà de la pràctica d'actes de liquidació.
 • Promoure procediments per a l'enquadrament d'empreses i treballadors en el règim de la Seguretat Social que procedisca, sense perjuí de l'inici de l'expedient liquidatori si procedira.
 • Promoure procediments d'ofici per a la inscripció d'empreses, afiliació i altes i baixes de treballadors en el règim corresponent de la Seguretat Social.
 • Instar del corresponent organisme la suspensió o cessament en la percepció de prestacions socials, si es constatara la seua obtenció o gaudi en incompliment de la normativa que les regula.
 • Instar de l'òrgan administratiu competent la declaració del recàrrec de les prestacions econòmiques en cas d'accident de treball o malaltia professional causats per falta de mesures de seguretat i higiene.
 • Proposar recàrrecs o reduccions en les primes d'assegurament d'accidents de treball i malalties professionals, en relació a empreses pel seu comportament en la prevenció de riscos i salut laborals, amb subjecció a la normativa aplicable. Proposar a l'òrgan corresponent que exigisca la devolució de l'indegudament percebut per prestacions o ajudes en frau, i instar l'actuació del Ministeri Fiscal si haguera lloc.
 • Ordenar la paralització immediata de treballs o tasques per inobservança de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, de concórrer risc greu i imminent per a la seguretat o salut dels treballadors.
 • Comunicar a l'organisme competent els incompliments que comprove en l'aplicació i destí d'ajudes i subvencions per al foment de l'ocupació, formació professional ocupacional i promoció social.
 • Proposar la formulació de demandes d'ofici davant de la Jurisdicció del Social en la forma prevista en la Llei reguladora del dit Orde Jurisdiccional.
 • Quantes altres mesures es deriven de la legislació en vigor.

Amunt

Competències dels subinspectors de Treball

Els subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social tindran la consideració d'agents de l'autoritat, estan autoritzats per a:

 • Entrar lliurement en qualsevol moment i sense previ avís en tot centre de treball, establiment o lloc subjecte a inspecció i a romandre en el mateix. Si el centre sotmés a inspecció coincidira amb el domicili de la persona física afectada, hauran d'obtindre el seu exprés consentiment o, si no n'hi ha, l'oportuna autorització judicial.
 • A l'efectuar una visita d'inspecció, hauran de comunicar la seua presència a l'empresari o al seu representant o persona inspeccionada, a menys que consideren que la dita comunicació puga perjudicar l'èxit de les seues funcions.
 • Requerir informació, només o davant de testimonis, a l'empresari o al personal de l'empresa sobre qualsevol assumpte relatiu a l'aplicació de les disposicions legals, així com a exigir la identificació, o raó de la seua presència, de les persones que es troben en el centre de treball inspeccionat.
 • Exigir la compareixença de l'empresari o dels seus representants i encarregats, dels treballadors, dels perceptors o sol·licitants de prestacions socials i de qualssevol subjectes inclosos en el seu àmbit d'actuació, en el centre inspeccionat o en les oficines públiques designades pel subinspector actuant.
 • Examinar en el centre de treball la documentació i els llibres de l'empresa amb transcendència en la verificació del compliment de la legislació de l'orde social, com ara: llibres, registres, inclosos els programes informàtics i arxius en suport magnètic, declaracions oficials i comptabilitat; documents d'inscripció, afiliació, alta, baixa, justificants de l'abonament de quotes o prestacions de Seguretat Social; documents justificatius de retribucions i qualssevol altres relacionats amb les matèries subjectes a inspecció. El subinspector està facultat per a requerir la presentació de la dita documentació en les oficines públiques corresponents.
 • Adoptar, en qualsevol moment del desenrotllament de les seues actuacions, les mesures cautelars que estimen oportunes i siguen proporcionades al fi que es perseguisca, per a impedir la destrucció, desaparició o alteració de la documentació mencionada en l'apartat anterior, sempre que no cause perjuí de difícil o impossible reparació als subjectes responsables o implique violació de drets.
 • En el desenrotllament d'estes accions la Inspecció podrà sol·licitar la col·laboració de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Finalitzada l'activitat comprovadora del subinspector, podrà adoptar les mesures següents:

 • Advertir i requerir al subjecte responsable, en compte d'iniciar un procediment sancionador, quan les circumstàncies del cas així ho aconsellen, i sempre que no es deriven perjuís directes als treballadors.
 • Requerir al subjecte responsable perquè, en el termini que se li assenyale, adopte les mesures amb vista al compliment de la normativa d'orde social, inclús amb la seua justificació davant del funcionari actuant.
 • Iniciar el procediment sancionador per mitjà de l'extensió d'actes d'infracció, o d'obstrucció, així com iniciar expedients liquidatoris per dèbits a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, per mitjà de la pràctica d'actes de liquidació. Promoure procediments d'ofici per a la inscripció d'empreses, afiliació i altes i baixes de treballadors en el règim corresponent de la Seguretat Social.
 • Promoure internament procediments per a l'enquadrament d'empreses i treballadors en el règim corresponent de la Seguretat Social.
 • Instar del corresponent organisme la suspensió o cessament en la percepció de prestacions socials, si es constatara la seua obtenció o gaudi en incompliment de la normativa que les regula.
 • Comunicar a l'organisme competent els incompliments que comprove en l'aplicació i destí d'ajudes i subvencions per al foment de l'ocupació, formació professional ocupacional i promoció social.
 • Quantes altres mesures es deriven de la legislació en vigor.

Amunt

Les infraccions en l'orde social

Constituïxen infraccions en l'orde social les accions o omissions dels subjectes responsables (persones físiques o jurídiques i comunitats de béns) tipificades i sancionades en la normativa de l'orde social. Amb caràcter general, les infraccions en l'orde social prescriuen al cap de tres anys comptats des de la data de la infracció, excepte en els casos següents:

 • En matèria de Seguretat Social, les infraccions prescriuran al cap de quatre anys.
 • En matèria de prevenció de riscos laborals, les infraccions lleus prescriuran al cap d'any; les greus als tres anys, i les molt greus als cinc anys.
 • En matèria de societats cooperatives, les lleus als tres mesos; les greus als sis mesos, i les molt greus a l'any.
 • En matèria de treball d'estrangers les lleus als sis mesos, les greus als dos anys i les molt greus als tres anys.

PROCEDIMENT SANCIONADOR El procediment sancionador és objecte de regulació pel Reglament General sobre procediments 928/98.

 • S'iniciarà per Acta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en virtut d'actuacions practicades d'ofici, per iniciativa pròpia o per mitjà de denúncia, o a instància de persona interessada.
 • La Inspecció notificarà l'Acta al subjecte o subjectes responsables, que tindran un termini de 15 dies per a formular al·legacions.
 • Transcorregut el termini d'al·legacions, l'òrgan competent dictarà la resolució corresponent, amb audiència prèvia en els supòsits en què procedisca.

CUANTIA DE LES SANCIONS Les sancions per les infraccions tipificades en el REIAL DECRET LEGISLATIU 5/2000, de 4 d'agost, pel que s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Orde Social poden imposar-se en els graus mínim, mig i màxim, tenint en compte la negligència i intencionalitat del subjecte infractor, frau o connivència, incompliment de les advertències prèvies i requeriments de la Inspecció, xifra de negocis de l'empresa, nombre de treballadors o de beneficiaris afectats si és el cas, perjuí causat i quantitat defraudada, com a circumstàncies que poden agreujar o atenuar la graduació de la infracció. Les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals, societats cooperatives i treball d'estrangers tenen específics criteris de graduació.

 1. Les infraccions en matèria de relacions laboral i ocupació, en matèria de Seguretat Social, en matèria d'emigració, moviments migratoris, així com les infraccions per obstrucció se sancionaran:
  • Les lleus, en el seu grau mínim, amb multes de 60 a 125 euros; en el seu grau mitjà, de 126 a 310 euros; i en el seu grau màxim, de 311 a 625 euros.
  • Les greus amb multa, en el seu grau mínim, de 626 a 1.250 euros; en el seu grau mitjà de 1.251 a 3.125 euros; i en el seu grau màxim de 3.126 a 6.250 euros.
  • Les molt greus amb multa, en el seu grau mínim, de 6.251 a 25.000 euros; en el seu grau mitjà de 25.001 a 100.005 euros; i en el seu grau màxim, de 100.006 euros a 187.515 euros.
 2. Les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals se sancionaran:
  • Les lleus, en el seu grau mínim, amb multa de 40 a 405 euros; en el seu grau mitjà, de 406 a 815 euros; i en el seu grau màxim, de 816 a 2.045 euros.
  • Les greus amb multa, en el seu grau mínim, de 2.046 a 8.195 euros; en el seu grau mitjà, de 8.196 a 20.490 euros; i en el seu grau màxim, de 20.491 a 40.985 euros.
  • Les molt greus amb multa, en el seu grau mínim, de 40.986 a 163.955 euros; en el seu grau mitjà, de 163.956 a 409.890 euros; i en el seu grau màxim, de 409.891 a 819.780 euros.
 3. Les infraccions en matèria de Cooperatives se sancionaran:
  • Les lleus, amb multa de 375 a 755 euros.
  • Les greus, amb multa de 756 a 3.790 euros.
  • Les molt greus, amb multa de 3.791 a 37.920 euros, o amb la desqualificació.
 4. Les infraccions en matèria de treball d'estrangers se sancionaran:
  • Les lleus amb multa de fins a 300,51 euros.
  • Les greus amb multa de 300,52 a 6.010,12 euros.
  • Les molt greus amb multa des de 6.010,13 a 60.101,21 euros.

Les sancions als treballadors, sol·licitants i beneficiaris en matèria d'ocupació i de Seguretat Social consistixen, en funció de la gravetat, en pèrdua temporal de la prestació, pensió o subsidi, extinció de la prestació per incapacitat temporal i de la prestació o subsidi de desocupació, quedar sense efecte la inscripció com a desocupat amb pèrdua dels drets que com a demandant d'ocupació tinguera reconeguts, exclusió del dret a percebre qualsevol prestació econòmica i ajuda de foment d'ocupació durant un any. Existix a més la possibilitat de sancions accessòries per a diversos subjectes responsables: empresaris, Servicis de Prevenció, Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, empresaris que col·laboren voluntàriament en la gestió de la Seguretat Social. En el cas que es cometa una infracció del mateix tipus i qualificació que la que va motivar una sanció anterior en el termini dels 365 dies següents a la notificació d'esta, es considerarà que hi ha reincidència, incrementant-se la quantia de la sanció; es requerix que la resolució sancionadora haguera adquirit fermesa.

Amunt

Les funcions d'assistència tècnica

La Inspecció de Treball i Seguretat Social, a més de la seua activitat inspectora efectua entre altres les funcions de:

 • Facilitar informació tècnica a empreses i treballadors, en ocasió de l'exercici de la funció inspectora.
 • Prestar assistència tècnica a entitats i organismes de la Seguretat Social, quan els siga sol·licitada.
 • Informar, assistir i col·laborar amb altres òrgans de les Administracions públiques respecte a l'aplicació de normes d'orde social, o a la vigilància i control d'ajudes i subvencions públiques.
 • Emetre els informes que li demanen els òrgans judicials competents, en l'àmbit de les funcions i competències inspectores quan així ho establisca una norma legal.
 • Resolució d'expedients sancionadors i liquidatoris per òrgans de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Amunt

961753277
Major, 15
46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es