Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entrar
Entén la teua nòmina

Mira la nostra nòmina comentada i entendràs millor com es remunera el teu esforç. Pots descobrir moltes coses, especialment al gener, quan toca la revisió salarial.

Estàs familiaritzat amb els diferents conceptes salarials i el funcionament de les revisions? L'ideal seria que dedicares uns minuts a examinar les nòmines a mesura que les vas rebent, per a comprovar si hi ha hagut canvis en els diferents conceptes, fins i tot encara que el "líquid a percebre" et quadre.

Coneixes la teua nòmina?

1. El salari base és el cor del total de remuneracions o meritacions que reps pel teu treball i no pot ser inferior al mínim que marque el teu conveni per a la teua categoria professional (que també figura en la nòmina).

2. Cada cert nombre d'anys el teu salari s'incrementarà gràcies al complement per “antiguitat”, que es calcula prenent de referència el salari base. La data d'alta del contracte ja no ha de figurar obligatòriament en la nòmina, així que si necessites refrescar-te la memòria has de consultar el teu contracte.Procura prestar una atenció especial a la nòmina quan la teua antiguitat complete una unitat (trienni, quinquenni...).

3. Hi ha diferents conceptes salarials que poden augmentar o minvar en funció de la política salarial de l'empresa i aconseguir que, malgrat produir-se una pujada tècnica, en la pràctica rebes el mateix de sempre.

Suposem que el teu conveni estableix que el teu salari ha de pujar d'any en any mig punt per damunt de l'IPC.

Suposem també que les taules salarials del teu conveni estableixen que per a la teua categoria professional, el salari mínim són 20.000 euros bruts a l'any, però tu cobres 27.000.
Sempre que el teu salari supere el mínim marcat pel conveni, li poden aplicar els mecanismes de “compensació o absorció”, que permeten suprimir o minvar uns conceptes de la nòmina, com el  “plus absorbible conveni” o “complement a compte del conveni”, al mateix temps que augmenten uns altres. Al final, el resultat pot ser zero.

4. Els pagaments en espècie, si existeixen, no poden superar el 30% de les retribucions totals. Ara figuren en  la nòmina com a conceptes subjectes al pagament de cotitzacions a la Seguretat Social (només alguns continuen exempts, com les indemnitzacions per trasllat o les dietes). Tingues en compte un parell de coses sobre aquest tema:

El salari que reps en diners mai pot ser menor del salari mínim interprofessional que estiga vigent cada any (reduït en proporció al nombre d'hores treballades, si treballes a temps parcial). És a dir, que la teua empresa no pot minvar el que reps en diners a xifres inferiors al SMI amb l'excusa que t'està donant també pagaments en espècie.
La remuneració en espècie, encara que ara  estiga subjecta al pagament de cotitzacions a la Seguretat Social, continua lliure de l'impost sobre la renda dins de certs límits, per la qual cosa manté el seu principal atractiu per al treballador.

5. Les deduccions comprenen els pagaments que fa l'empresari a la Seguretat Social per a cobrir les eventuals baixes per incapacitat, la futura pensió, l'assegurança de desocupació... També es dedueix la retenció de l'IRPF, un avançament de l'impost sobre la renda, l'import final de la qual s'arredoneix en fer la declaració.

6. El percentatge de “retenció” augmenta a mesura que el salari creix i a més varia en funció de la situació familiar. Per això és obligatori comunicar canvis com l'arribada d'un nou fill. Si el teu salari puja però també ho fa el percentatge de retenció, pot ser que no notes la pujada o fins i tot que rebes menys líquid.

7. Per a calcular el teu salari brut anual i veure si la revisió salarial que t'hagen anunciat està ben feta (ja es tracte d'una pujada, una baixada o una congelació del salari), suma les meritacions subjectes a cotització i a deducció fiscal, la prorrata de les pagues extra i la remuneració en espècie, composta per tots els conceptes sol subjectes a cotització. Multiplica el resultat per dotze.

Més atent al gener

La nòmina de gener no és una nòmina qualsevol. És la nòmina en la qual veuràs reflectida una pujada salarial, si has tingut sort; una baixada, si les coses han anat malament, o un paper quasi igual al que vas rebre al desembre, si tens el salari congelat.

Siga com siga, convé fer-li una ullada per a assegurar-se que els càlculs estan ben fets. En la nòmina de gener has de comparar aqueix salari brut anual amb el de l'any passat per a veure si ha variat en el percentatge esperat. Quan arribe el moment, agafa la teua nòmina de gener i revisa els diferents conceptes per a no portar-te sorpreses.

Pot consultar la notícia original ACI

961753277
Major, 15
46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es